Regulamin Kina Starówka
w Sandomierskim Centrum Kultury
z dnia 20.11.2018 roku
zasady ogólne i sprzedaż stacjonarna

Regulamin określa zasady korzystania z „Kina Starówka” w Sandomierzu.
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego
i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Wstęp na seans do sali kinowej – jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

3. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Sandomierskie Centrum Kultury w sali kinowej zabrania się:

a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

b) Korzystania i używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.

c) Spożywania alkoholu i palenia papierosów.

d) Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.

4.Zabrania się wnoszenia na salę kinową wszelkich artykułów spożywczych i ich konsumpcji w sposób mogący przeszkadzać innym.

5.Za rzeczy pozostawione na sali kinowej, SCK nie ponosi odpowiedzialności.

6.Wszelkie zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

7.Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 2 widzów.

 

ZWROT BILETÓW

1. Zakupiony bilet nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba, że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.

2. Widz ma prawo do zwrotu biletu:

a) w przypadku odwołania seansu, na który zakupiono bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu, o co najmniej 30 minut,

b) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego biletu, leżących po stronie SCK.

3. Widz, pod rygorem utraty prawa do zwrotu biletu, powinien zgłosić zwrot biletu:

w kasie kina lub w formie e-mail w dniu odwołanego seansu, na który zakupiono bilet.

4. W przypadku zgłoszenia zwrotu biletu w kasie kina widz otrzyma zwrot płatności gotówką, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika kina. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu widz otrzyma w kasie kina informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu w najbliższym możliwym terminie.

5. W przypadku zgłoszenia zwrotu w formie e-mail, SCK w terminie do 30 dni od otrzymania zgłoszenia zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu albo poinformuje widza o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.


DANE OSOBOWE:

Zakup biletu przy sprzedaży stacjonarnej jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku podania swoich danych osobowych informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Sandomierskie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz. Administrator danych powołał inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.

Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu biletu w uzasadnionych przypadkach. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z realizacją umowy sprzedaży biletu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9RODO). Dane osobowe przetwarzane w ww. celach będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wskazany w przepisach prawa lub konieczny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Administrator nie przekazuje danych za granicę.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Kasa Kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu seansu.

 2. W przypadku braku widzów na seansie, kasa kina zamykana jest 10 minut po planowanym rozpoczęciu seansu.

 3. Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.

 4. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:
  a) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem czynników niezależnych od Sandomierskiego Centrum Kultury.
  b) W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne, lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
  c) Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
  d)Zaistnienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Sandomierskiego Centrum Kultury.

Na projekcje filmów obowiązują ceny biletów:

Filmy w formacie 2D:
Normalny: 16,00 zł 
Ulgowy: 14,00 zł 

 

Filmy w formacie 3D:
Normalny: 20,00zł 
Ulgowy: 18,00 zł


BILETY ULGOWE:
- dzieci i młodzież szkolna oraz studenci po okazaniu legitymacji
- emeryci i renciści po okazaniu legitymacji

 

 1. W Kinie honorowana jest Karta Dużej Rodziny oraz Karta Seniora. Za okazaniem takiej karty klient otrzyma 20% zniżki. Posiadacze Karty Dużej Rodziny uprawnieni są do nabycia na jedną Kartę wyłącznie jednego biletu. Jednocześnie informujemy, iż ceny biletów na Kartę Dużej Rodziny oraz Kartę Seniora mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora.

 1. Bilety zbiorowe sprzedawane są dla grup minimum 15 osobowych i większych. Dotyczą seansów dodatkowych.
  Grupa 15-19 osobowa: 14,00 zł
  Grupa 20 i więcej osobowa: 12,00 zł

   

 1. Pracownicy obsługi Kina mają prawo zażądać opuszczenia Kina przez Klientów, którzy nie stosują się do zasad określonych w Regulaminie.

 2. Informujemy, że z dniem 03.12.2016 roku przy Kinie Starówka w Sandomierzu od ul. Krótkiej została uruchomiona platforma schodowa umożliwiająca osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do sali kinowej.
  - Aby zapewnić komfort obsługi i ład organizacyjny, prosimy o wcześniejsze zgłoszenia od takich osób, lub ich opiekunów drogą mailową na adres: kontakt@kinostarowka.com.pl lub telefoniczną - pod numerem telefonu 15 832 29 64 - w celu zapewnienia odpowiedniej, koniecznej asysty przy obsłudze platformy.
  - W przypadku rezerwacji na seanse dodatkowe dokonywanych droga mailową prosimy o powiadomienie obsługi Kina Starówka na co najmniej 24 godziny przed planowanym seansem. Rezerwacji telefonicznych na seanse dodatkowe można dokonywać pod numerem 15 832 29 64 codziennie w godzinach pracy biura- tj. od poniedziałku do piątku od 08.00-16.00 również z 24 godzinnym wyprzedzeniem.
  - Osoby z niepełnosprawnością ruchową wymagającą skorzystania z platformy schodowej będą proszone o stawienie się przed wybranym seansem najpóźniej 30 minut przed jego rozpoczęciem.
  - W przypadku dokonania zgłoszenia w czasie krótszym niż 24 godziny przed planowanym seansem, Kino nie gwarantuje należytej asysty niezbędnego pracownika i wstępu na salę kinową, ze względu na liczne, inne obowiązki obsługi kina związane z ich pracą.

 3. Kino w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru i niniejszego regulaminu.

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1