Deklaracja dostępności strona internetowa Sandomierskiego Centrum Kultury

SANDOMIERSKIE CENTRUM KULTURY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Sandomierskiego Centrum Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak nagłówków h1
 • stały tytuł strony
 • nieodpowiedni kontrast
 • zdjęcia bez podpisu alternatywnego
 • dokumenty w postaci skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Bartosik.
 • E-mail: opak@esceka.pl
 • Telefon: 604 684 128

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Sandomierskie Centrum Kultury
 • Adres: ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz
 • E-mail: biuro@esceka.pl
 • Telefon: 158322964

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Biuro, Kino Starówka, Rynek 25/26 , 27-600 Sandomierz

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową tylko do części kinowej.

W wejściu przy ul. Krótkiej zamontowana jest platforma przyschodowa.

2. Centrum Informacji Turystycznej, ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz.

Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

3. Brama Opatowska, ul. Opatowska, 27-600 Sandomierz

Budowla nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

4. Podziemna Trasa Turystyczna, ul. Rynek 10, 27-600 Sandomierz

Budowla nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

5. Ośrodek Promocji Aktywności Kulturalnej, ul. Armii Krajowej 1, 27-600 Sanomierz.

Budynek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

6. Port Kultury, ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz.

Budynek jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

7. Dworek Koćmierzów, Koćmierzów 33, 27-600 Sandomierz.

Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

8. Sala ekspozycyjna Ratusza, ul. Rynek 1, 27-600 Sandomierz

Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

9. Lapidarium pod Ratuszem, ul. Rynek 1, 27-600 Sandomierz.

Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

10. Obiekt noclegowy "Krępianka", ul. Rynek 10, 27-600 Sandomierz

Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1